Общи условия

Общи условия НА "ДИАЛОГ” ЕООД за взаимоотношенията с потребителите при покупката и използването на предплатени sim карти - SIMpatik

 1. Общи положения

  1. С настоящите Общи условия (Общите условия, Договорът) се уреждат отношенията между ДИАЛОГ EООД, дружество регистрирано в Република България, ЕИК: 175169798, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Виктор Григорович 38-40, и потребителите и дистрибуторите на предоставяните от Дружеството продукти и услуги. Настоящите Общи условия, написани на български език и преведени на английски език, са публикувани на http://www.simpatik.bg/bg_BG/info/terms и са достъпни по всяко време. Потребителският интерфейс на www.simpatik.bg (Уебсайта) включва технически средства за идентифициране и коригиране на грешно въведени данни, преди да е направено изявлението за сключване на Договора.

   Следните административни органи упражняват контрол върху дейността на ДИАЛОГ EООД:
   1. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

    адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
    тел: + 359 2 915 35 18
    факс: + 359 2 915 35 25
    ел. поща: kzld@cpdp.bg
    уебсайт: www.cpdp.bg
   2. Комисия за защита на потребителите

    адрес: София 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6
    тел: + 359 2 980 25 24
    факс: + 359 2 988 42 18
    Гореща линия: 0700 111 22
    ел. поща: info@kzp.bg
    уебсайт: www.kzp.bg
  2. За нуждите на потреблението ДИАЛОГ ЕООД предоставя на пазара продажбата на SIM карти за мобилен телефон с търговско наименование на продукта SIMpatik, осигуряващи възможност за ползване от страна на притежателя на широк обем от универсални интернет телефонни услуги, предлагани на пазара от мобилните оператори и съобразно функционалностите на ползвания телефонен апарат. Закупуването на сим карта SIMpatik не обвързва потребителя – купувач със сключването на абонаментен договор с конкретен оторизиран доставчик на телефонни услуги и заплащането на допълнителни месечни такси по него. С карта SIMpatik потребителят ползва интернет телефонни услуги до размера на предплатения от него паричен лимит и изчерпването му съобразно обявените стойности по тарифа на ДИАЛОГ ЕООД с възможност за многократно и неограничено във времето презареждане чрез предварително допълнително заплащане на желания лимит на услугите. Цените на ползваните интернет телефонни услуги посредством сим карти SIMpatik се формират, актуализират и обявяват от ДИАЛОГ ЕООД ежедневно на www.simpatik.bg, съобразно тарифите на роуминг партньорите. За да е активна сим картата и за да може да приема входящи повиквания, балансът й трябва да е по-голям или равен на 0,10 евро, а за пренос на данни – 5,00 евро.
  3. ДИАЛОГ ЕООД предоставя на потребителя, закупил сим карта SIMpatik и с неизчерпан лимит за ползване на интернет телефонни услуги, възможността за провеждане на изходящи телефонни разговори директно от Уебсайта на дружеството съобразно разработена за целта платформа и протоколи за работа, без необходимостта от физическото използване на закупената карта посредством мобилен телефонен апарат.
  4. Към всяка закупена карта SIMpatik потребителят получава за временно ползване индивидуалeн Британски мобилен номер, дистрибутиран с делегирани за това права от ДИАЛОГ ЕООД, по отношение на който номер потребителят се счита за единствен и изключителен ползвател до момента на отпадане валидността на картата или номера. Сим картата SIMpatik има срок на валидност 12 месеца от последната активност, която включва поне едно от следните действия - иницииране на успешно телефонно обаждане, изпращане на текстово съобщение (SMS) или изпращане/получаване на данни през мобилна Интернет връзка. Ако картата не е използвана в продължение на 12 месеца (365 последователни дни) тя се деактивира, без възможност за повторно активиране. В този случай потребителят губи предплатения лимит, както и Британския мобилен номер.
  5. Извън горепосочените случаи ДИАЛОГ ЕООД може по всяко време да деактивира сим карта и да преустанови ползването на телефонните услуги при наличие на сериозни съмнения за използването й за обидни, клеветнически, измамни или други престъпни цели, при регистриране на нетипично висок трафик или неспазване на въведените от ДИАЛОГ ЕООД изисквания и условия за ползване на предоставените SIMpatik карта и добавените към нея виртуални номера.
  6. За обслужване на своите клиенти ДИАЛОГ ЕООД създава и поддържа Уебсайта www.simpatik.bg, на който потребителите могат да се запознаят с актуалните цени на предлаганите карти SIMpatik и ползваните с тях интернет телефонни услуги, условията и начините за тяхната заявка, доставка, заплащане и обслужване, както и подробни указания за тяхното активиране и ползване, страните по света, където карта SIMpatik може да бъде използвана, а също така и всякаква друга информация с помощно, договорно или рекламно значение. ДИАЛОГ ЕООД си запазва правото по каквато и да било причина от търговско естество, технически характер или от съображения за сигурност и защита на фирмените интереси и тези на потребителите, както и по всяка друга причина на правопорядъка, по своя собствена преценка да прекрати, ограничи или промени всеки аспект на Уебсайта, да наложи ограничения върху определени функции или ограничи достъпа до Уебсайта или отделни негови части.
  7. Закупуването на продуктите на ДИАЛОГ ЕООД става по електронен път на поддържаният от дружеството Уебсайт, като с подаването на заявка за покупка от страна на потребителя, същият се регистрира като купувач и се счита, че се е запознал и съгласил с общите условия на продавача и всички други публикувани на Уебсайта му условия и изисквания за продажбата и обслужването на карти SIMpatik и други предлагани услуги. За всяка регистрация и покупка потребителят предоставя необходимата за това информация, с която да бъде индивидуализиран като отделен и самостоятелен годен субект на договорни отношения, както и такава, необходима на продавача да установи и изпълни търговските си отношения с него. С регистрацията в Уебсайта, потребителят изрично се съгласява неговите лични данни да бъдат събрани и обработени от ДИАЛОГ ЕООД, декларира верността на предоставената от него информация и носи пълната отговорност за последиците от депозирането на неверни данни. Информацията, събирана от ДИАЛОГ EООД включва име, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка. Ако купувачът избере да заплати своята поръчка чрез един от онлайн методите за разплащане, интегрирани на Уебсайта, той следва да въведе своята финансова информация на криптирана уеб страница на съответната система за разплащане, където информацията ще бъде потвърдена, без да бъде съхранявана. ДИАЛОГ EООД не записва и не съхранява финансови детайли, предоставяни от купувача по време на покупка. Купувачът също декларира, че той е бил информиран за типа лични данни, които ДИАЛОГ EООД събира и обработва, за целите, за които те ще бъдат използвани, както и за неговите права за достъп, коригиране, изменение или изтриване на личните му данни. ДИАЛОГ EООД може да използва предоставените му от купувача лични данни, за да му предостави възможност за достъп до персонален онлайн акаунт, да обработва негови запитвания, да дискутира услугите, заявени от Купувача, да му предлага допълнителни услуги и събития, да го таксува, да му предоставя техническа поддръжка и друго обслужване, и като цяло да изпълнява своите задължения по Договора. Дружеството може да използва личната информация на потребителите, за да генерира обобщена статистическа информация, която е анонимна, както и за извършване на статистически анализ. Дружеството може да използва тази информация до степента, необходима за прилагане на настоящите Общи условия, както и за предотвратяване на непосредствено увреждане на своите клиенти или на тяхното имущество. ДИАЛОГ EООД може да използва “бисквитки”, за да събере определена информация от всички потребители, включително от посетителите на Уебсайта, които не използват услугите, предоставени от Дружеството. Бисквитките предоставят потребителски данни, които могат да бъдат използвани, за персонализиране на потребителския опит и проследяване на модели на потребителски трафик. Дружеството може да използва информацията, получена чрез “бисквитки”, за да разработва статистически анализ относно използването на услугите, като времето, което потребителите прекарват на Уебсайта и страниците, които посещавате най-често. Тези статистически данни не включват лична информация. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят изразява изричното си съгласие за използването на “бисквитки”. В случаите, когато потребителят предпочита да не получава “бисквитки” докато разглежда Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, той има право да ги откаже чрез настройване на интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме или да откаже бисквитки, когато интернет браузъра му го предупреди за наличието им. Всички бисквитки могат да бъдат отказани, като купувачът ги изключи в интернет браузъра си.
  8. Всяко физическо лице, заявило стока или услуга предоставяна от ДИАЛОГ, следва да е навършило 18 години или да има приравнен статус на пълнолетен, и да не е с ограничена или отнета дееспособност като с регистрацията му като потребител или при заявка на дадена стока или услуга се приема, че тези условия са изпълнени. SIMpatik карта може да се закупи и от дистрибутори, с които ДИАЛОГ е сключило договор, като и в този случай потребителят е обвързан с Общите условия, които са поместени на Уебсайта на ДИАЛОГ и се намират на хартиен носител в стартовия пакет SIMpatik.
  9. ДИАЛОГ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, нито пред ползватели на SIMpatik карта за извършени спрямо тях или от тях злоупотреби, измами, други престъпления или обещаване действията на ДИАЛОГ ЕООД или негов доставчик, независимо откъде е придобита картата. Всяко използване на карта SIMpatik означава, че ползвателят се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема. ДИАЛОГ ЕООД не носи отговорност и за депозирането пред него на неверни данни от страна на потребител, като при констатиране на такъв случай може да откаже приемането и изпълненението на дадена поръчка.
  10. Предлаганите от ДИАЛОГ ЕООД продукти, обявени на Уебсайта му, както и цялото съдържание, материали, изображения, софтуер, лого, наименования или отделни текстове, публикувани на Уебсайта му или използвани в дейността му, са със запазени права на интелектуална собственост и /в тази връзка/ са защитени от закона. Всяко тяхно използване, копиране, възпроизвеждане, презентиране, промяна, дистрибутиране, разпространение и публикуване без разрешението на ДИАЛОГ ЕООД или правоимащите лица е строго забранено. Достъпът и използването на защитени области и данни, пароли и др. на Уебсайта на ДИАЛОГ ЕООД без разрешение е забранено, като е ограничено само за оторизирани потребители. Никой няма право: да се намесва и нарушава функционирането на предлаганите от ДИАЛОГ ЕООД услуги, включително и съпътстващите такива на търговската му дейност от други доставчици. Забраняват се също така: всякакви опити и действия по намеса и нарушаване функционирането на Уебсайта на дружеството и мрежите, свързани с нея, или нарушаване на наредбите, политиките и процедурите на такива мрежи; неоторизираният достъп до Уебсайта и предлаганите услуги, както и други акаунти, системи и мрежи, свързани с тях, както и поддържащите ги компютърни системи и мрежи; публикуването или предоставянето чрез Уебсайта или на него на информация, която е невярна или би могла да навреди по какъвто и да е начин на ДИАЛОГ ЕООД или трети лица; използването на Уебсайта или предлаганите от ДИАЛОГ ЕООД продукти и услуги по начин, който би попречил на използването им от други лица или за добиване на неследваща се облага във вреда на ДИАЛОГ ЕООД или трети лица; използването на Уебсайта, продуктите и услугите на ДИАЛОГ ЕООД по начин, който би представлявал престъпление, административно нарушение, граждански деликт или каквото и да е друго нарушение на закона независимо или не от настъпването на вредоносни последици. Всяко нарушение се санкционира по предвидения в закона ред като ДИАЛОГ ЕООД съдейства изцяло на компетентните държавни власти за установяване на нарушителите, включително като предостави намиращите се у него данни, имащи отношение към случая. При всяко нарушение на посочените условия и забрани, освен всичко друго, ДИАЛОГ ЕООД си запазва правото да преустанови обслужването на нарушителя и ползваната от него карта и виртуални номера, без за това да носи каквато и да е отговорност и без да дължи връщане на сумите по предплатени от него услуги.
  11. В случай на връзка на Уебсайта на ДИАЛОГ ЕООД с други Уебсайтове и при препратки към такива Уебсайтове, които не се обслужват и администрират от ДИАЛОГ ЕООД, дружеството не носи отговорност за личния обмен на информация между потребителя с тези Уебсайтове, както и за евентуални щети, загуби и обиди и неудобства, които биха могли да настъпят или са настъпили в следствие ползването на тези Уебсайтове и обявената в тях информация от страна на потребителя.
  12. ДИАЛОГ ЕООД не носи отговорност за вида, качеството и нивото на услугите, предлагани от местните и чуждестранни мобилни оператори, избрани да бъдат ползвани от притежателя на карта SIMpatik, а също така и при техен отказ да обслужват карта SIMpatik и придадените й виртуални номера. ДИАЛОГ не носи отговорност, ако купувачът използва мобилен телефон, който е блокиран или кодиран от оператора на мобилна връзка, което възпрепятства използването на карта SIMpatik с този телефон.*
  13. Купувачът е отговорен за защитата и поверителността на предоставените му PIN и PUK кодове и не следва да ги разкрива пред други лица. Същият е отговорен за съдържанието на всяка информация и комуникация, която протича през ползваната от него интернет връзка посредством карта SIMpatik, както и такава, протичаща между него и ДИАЛОГ ЕООД по повод обслужването му, и следва да се грижи за осигуряването на нейната автентичност, достоверност, конфиденциалност и ограничението й от достъпа на трети лица, включително ограничението от нежелан достъп до ползване на платените от купувача стоки и услуги от трети лица.
  14. При загуба или кражба на закупена SIMpatik чип карта, неоторизиран достъп до нея и предоставените PIN и PUK кодове от страна на трети лица, както и при неоторизиран достъп от какъвто и да е характер до ползваната от купувача услуга и комуникацията му с ДИАЛОГ, последното следва да бъде незабавно уведомено от купувача. За причинени вреди поради неспазване на горните изисквания ДИАЛОГ ЕООД не носи отговорност. В тези случаи ДИАЛОГ ЕООД не възстановява остатъка от предплатения лимит, но може по искане на купувача да прехвърли остатъка от лимита към друга SIMpatik карта. Остатъка от лимита се определя към момента на уведомяването на ДИАЛОГ ЕООД на тел. +359 2 400 1001 или по имейл до support@simpatik.bg.
 2. Поръчка

  1. Картите SIMpatik са с предплатен стартов лимит за ползване на интернет телефонни услуги, обявен на Уебсайта на дружеството, който може да бъде увеличен при заплащане на допълнителна цена за обявените от ДИАЛОГ ЕООД пакети на интернет телефонни услуги с първоначалната заявка на карта или в последствие.
  2. Потребителят може да закупи карта SIMpatik и да предплаща лимит за ползването на интернет телефонни услуги от дистрибутори или онлайн чрез регистрирането си в Уебсайта на ДИАЛОГ ЕООД и подаване на заявка по електронен път съобразно въведените правила и протоколи на продавача и поместените на Уебсайта му указания. С подаване на своята заявка потребителят се съгласява да получава електронен бюлетин и/ или други рекламни материали от страна на дружеството на използвания при подаване на заявка електронен адрес. Поръчка на продукти може да се прави всеки ден от седмицата без ограничение. При всяка заявка потребителят следва да заплати дължимата цена за сим карта и/или избран от него предплатен пакет за интернет телефонни услуги.
  3. С направата на първоначална заявка за карта, купувачът получава индивидуална регистрация на поръчката и номер на поръчката и декларира, че е запознат и приема въведените от ДИАЛОГ ЕООД настоящи общи условия за уреждане на взаимоотношенията с потребителите и се задължава да ги спазва стриктно и добросъвестно. ДИАЛОГ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и събира, съхранява и обработва личните данни на потребителите изцяло в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД.
  4. ДИАЛОГ ЕООД е в правото си да не изпълни поръчка в следните случаи: при липса на наличност по отношение на заявения продукт; при констатирана нередовност на заявката; при неспазване на въведените общи условия; неплащане от страна на потребителя. Всяка направена заявка до ДИАЛОГ ЕООД има характер на оферта като договорът между потребителя на услугата и дружеството се счита сключен при настъпване на две кумулативно изискващи се условия: одобряване заявката за изпълнение и получаване на дължимото от купувача плащане, а при последващо зареждане на вече закупена карта SIMpatik – от момента на плащането на заявената стойност на предплатената услуга. Получаването на автоматично потвърждение за направена и заведена поръчка не създава официални договорни отношения. Одобряване на заявката е налице, когато продавачът изпрати поръчаната SIMpatik карта или стартира услугата в зависимост от това кое от двете е настъпило по-рано.
  5. След приемане и обработване на подадена заявка, продавачът изпраща на посочения от купувача електронен пощенски адрес съобщение за дадения номер на поръчката и указания за активирането на картата.
 3. Цени и начин на плащане

  1. Обявените от ДИАЛОГ ЕООД цени на предлаганите на територията на Република България продукти и услуги са в евро и тяхната равностойност в лева, а за доставки извън пределите на страната – в евро. Меродавни са обявените в Уебсайта на ДИАЛОГ ЕООД цени.
  2. Цената за карта SIMpatik включва физически носител /чип карта/ и предплатен първоначален кредит /лимит/ за ползване на интернет телефонни услуги. В цената не са включени разходите за доставка на заявения продукт, които се таксуват допълнително по обявен от дружеството на интернет страницата му ценоразпис за услугата. Въпреки това, всяка заявена доставка, изпратена повторно по вина на купувача и неполучена първоначално от него е за сметка на поръчващия.
  3. По отношение на всяка доставка в държава извън пределите на Европейския съюз или Европейската икономическа зона, и която изисква заплащането на митни сборове и такси, купувачът се счита вносител и дължи директното им плащане.
  4. Всички цени на ДИАЛОГ ЕООД са обявени на интернет страницата му (с изключение на тези по предходната точка) и подлежат на ежедневна актуализация. При формирането на цените е възможно да има специфики, произтичащи от ценовата политика на отделни фиксирани оператори извън България. Тези случаи са описани в интернет сайт в раздел „Инструкции за ползване“ – осъществяване на повиквания. Обявените цени се считат за оферта като с направата на заявка от страна на купувача се приема, че същият се е съгласил с тях.
  5. При поръчка на карта SIMpatik или заявка на предплатен лимит за интернет телефонни услуги под минималните обявени цени, същите се считат за невалидни и не се изпълняват. В този случай платените от купувача суми по нередовните заявки се връщат след поискването им и след удържане на всички направени от страна на ДИАЛОГ ЕООД разноски по случая.
  6. Потребителят може да извърши плащания на заявените от него стоки и услуги по един от следните начини: с наложен платеж в брой при получаване на стоката; по банкова сметка на продавача; чрез дебитна и кредитна карта включително и през интернет чрез използване на определените от ДИАЛОГ ЕООД системи за разплащане. За всяко дължимо плащане и начинът на изпълнението му ДИАЛОГ ЕООД публикува подробна и актуална информация на Уебсайта си.
  7. Плащанията за заявените стоки и услуги към ДИАЛОГ ЕООД са дължими преди изпълнение на поръчката в изключение на случаите, когато избраният метод на плащане е с наложен платеж при получаване на стоката. Освен при този случай, всяка доставка на заявена стока или услуга се изпълнява след получаване на плащането.
 4. Доставка

  1. Доставката на заявените и платени карти SIMpatik и други продукти на ДИАЛОГ ЕООД се извършва чрез лицензирани куриерски служби при условия и срокове, публикувани на Уебсайта на продавача.
  2. За всяка поръчка купувачът следва да посочи действително съществуващ и точен адрес за доставка на заявената стока, телефонен номер и лице за контакт и изпълни точно въведените в негова тежест задължения по приемане на доставката, поместени в Уебсайта на продавача. ДИАЛОГ ЕООД не носи каквато и да е отговорност за забава на доставката или нейното неизпълнение в случаите на недобросъвестно отношение от страна на купувача и неизпълнение на въведените в негова тежест задължения към продавача.
  3. Стока, поръчана в работен ден (от понеделник до петък) до 16.00 часа и при редовно направена заявка, може да бъде доставена за територията на България най-рано на следващия работен ден. Стока поръчана след 16.00 часа, както и такава, заявена в почивен и празничен ден, се доставя на територията на България най-рано на втория работен ден, следващ деня на заявката. Стоки с адрес за доставка извън територията на Република България се доставят по обявените в Уебсайта на дружеството срокове.
 5. Отказ от направена поръчка, възстановяване на повредени или липсващи SIMpatik чип карти.

  1. Всеки поръчал SIMpatik карта, може да направи отказ от заявената чип карта и свързания с нея първоначален предплатен пакет интернет телефонни услуги до момента на изпращане на картата от продавача като за целта се свърже с Отдел Обслужване на клиенти на ДИАЛОГ ЕООД и направи изрично изявление в този смисъл.
  2. Когато SIMpatik карта е поръчана и закупена от разстояние (Уебсайта) купувачът може да се откаже от договора в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на картата и да я върне с оригиналната опаковка, ако все още не е започнал използването й. Всяка повредена при нейната употреба, изгубена или открадната SIMpatik карта може да бъде заменена с нова, като новият чип е на стойност 16 лв. и се заплаща от страна на потребителя. В този случай потребителят може да ползва неизразходвания от него и предплатен кредит за интернет телефонни услуги като се свърже с Отдел обслужване на клиенти за организиране на прехвърлянето на наличния и неизразходван кредит на предплатени услуги.
  3. Всяка нова SIMpatik чип карта, която се окаже дефектна, се заменя от продавача за негова сметка с друга, ако в рамките на 2 (два) месеца от получаването й купувачът сигнализира за това Отдел обслужване на клиенти на ДИАЛОГ ЕООД. Дефектна е тази чип карта, която технологично не може да изпълни предназначението си поради фабрична повреда или некачествена изработка. За да бъде заменена дефектната чип карта следва да бъде върната на продавача заедно с оригиналната опаковка и всички документи, с които е получена.
  4. Връщането на SIMpatik картата е за сметка на купувача и трябва да се извърши до следния адрес: град София, бул. Сливница №174, офис: Диалог или до дистрибутора, от който е закупена. В случаите, в които е позволено възстановяване на суми на купувача, същите се възстановяват от ДИАЛОГ ЕООД в 30-дневен срок от получаване на SIMpatik картата или от отказа от поръчката по т.1 по-горе. Сумите се възстановяват по начина, по който са платени или по посочена от купувача банкова сметка.
 6. Заключителни разпоредби.

  1. Общите условия на ДИАЛОГ ЕООД се предоставят на потребителите и дистрибуторите на хартиен носител в комплекта, съдържащ сим картата.
  2. ДИАЛОГ ЕООД може по своя собствена преценка и по всяко време да измени, добави или премахне част от приетите от дружеството и обявени на Уебсайта му Общи условия за уреждане на взаимоотношенията с потребителите и ползваните от тях услуги и продукти, предлагани от ДИАЛОГ ЕООД. Употребата на Уебсайта, продуктите и услугите от страна на потребителите след публикуването на промените се счита за изразено съгласие с тези промени. Меродавни са Общите условия, публикувани на Уебсайта на дружеството.
  3. Всички отношения между ДИАЛОГ ЕООД и потребителите на предлаганите от дружеството услуги се уреждат според настоящите Общи условия, указанията и информационния бюлетин на дружеството, поместени на Уебсайта му и българското законодателство. При възникнал спор и при невъзможност за доброволното му уреждане, компетентният съд за решаването му е Софийски районен съд. Всяко лице и всеки потребител носи отговорност – договорна или извъндоговорна /деликтна/ - за причинени вреди на ДИАЛОГ ЕООД в следствие на неговото недобросъвестно действие или такова, което е в нарушение на въведените в настоящите Общи условия правила. До момента на сключване на договора отговорността на потребителя за причинени от него вреди се реализира по правилата на преддоговорната отговорност.
  4. За всяко противоречие и несъответствие на който и да е от текстовете на настоящите Общи условия с императивни разпоредби на българския закон, приложение намират последните.
  5. Ако разпоредба на настоящия Договор е или стане незаконна, невалидна или неприложима, в някоя юрисдикция, това не следва да засяга валидността или приложимостта, в тази юрисдикция на всяка друга разпоредба на настоящия Договор, или валидността или приложимостта, в други юрисдикции на тази или друга разпоредба на настоящия Договор.
  6. Контакти със ДИАЛОГ ЕООД потребителят може да осъществи, както чрез Интернет страницата, така и с обаждане в работно време на следния телефонен номер +359 2 400 1001. За откраднати и загубени сим карти уведомяване може да се направи на тел. +359 2 400 1001.
  7. * Услугата не се поддържа в Република Италия.